Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelő és elérhetősége:

Név: Kálmán Ildikó
Adószám: 52569140-1-41
Székhely: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
E-mail: info@meghivobolt.hu

1. Jelen adatkezelési szabályzat tárgya:
Jelen adatkezelési szabályzat tárgya a www.meghivobolt.hu weboldalat látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: "Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."

2. A kezelt személyes adatok köre:
Rendeléskor a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Név, lakcím, e-mail cím.

3. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:
3. 1. Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása a saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. par. (1) bek. a) pontja alapján.
3. 2. Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
3. 3. A személyes adatok kezelésére kizárólag a megrendeléshez kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.meghivobolt.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, a megrendelőkkel való kapcsolattartás, a termékek értékesítése a felhasználóknak, és a számlák kiállítása.

3. 4. Az adatkezelő az e pontokban leírt céloktól eltérő módon nem használhatja fel a megadott személyes adatokat. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3. 5. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikai célból történik.

4. Az adatkezelés időtartama:
4. 1. A www.meghivobolt.hu oldal használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatásra irányuló szerződés megszűnéséig tart.
4. 2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítését.

5. Személyes adatok feldolgozása és továbbítása:
5. 1. A www.meghivobolt.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyeknek:
Magyar Posta Zrt. 1101 Budapest, Üllői út 114-116.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.;
5. 2. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
6. 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

6. 2. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
6. 3. A felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6. 4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolja:
Levelezési cím: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
Email cím: info@meghivobolt.hu
6.5. A felhasználó az Info törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7. Hírlevelek:
Az adatkezelő a felhasználók számára nem küld hírlevelet.

8. Záró rendelkezések:
 Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításáról szóló tájékoztatást közzéteszi a www.meghivobolt.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.